عنوان: محدوديت حرکات و اعمال زن در مناسک
سوال :

در سفر اخيري‌ كه‌ به‌ عمره‌ داشتيم‌، روحاني‌ كاروان‌ مانع‌ فيلم‌ برداري‌ و عكس‌ گرفتن‌ زن‌ و شوهر در حال‌ احرام از همديگر بود و مي‌گفت‌ احتياط‌ كنيد و هر چه‌ مبناي‌ احتياط‌ را جويا شديم‌ اظهار داشت‌ در حال‌ احرام‌ اين‌ كارها خوب‌ نيست‌، به‌ ترديد افتادم‌. و يا در مطاف‌ و مسعي‌ مانع‌ از صحبت‌ با تلفن‌ همراه‌ مي‌شد و يا در محاذي‌ حجر الاسود مانع‌ دست‌ بلند كردن‌ زنان‌ بود و مي‌گفت‌ غير از كفّين‌ ديدن‌ بدن‌ زن‌ مضر به‌ طواف‌ است‌ و يا نپوشيدن‌ جوراب‌ را براي‌ طواف‌ زنان‌ ايراد مي‌گرفت‌. خواهشمند است‌ در مسائل‌ فوق‌، حقير را ارشاد فرماييد.


پاسخ:

آنچه‌ گفته‌ است‌ كه‌ نوشته‌ايد صرف‌ احتياط‌ بوده‌ است‌ و مضر به‌ احرام‌ يا اعمال‌ عمره‌ و حج‌ّ نيست‌ ولي‌ بعضي‌ از چيزها كه‌ نوشته‌ايد نظير نپوشاندن‌ غير كفژين‌ و پيدا بودن‌ ساق‌ يا به‌ واسطه نپوشيدن‌ جوراب‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ حرام‌ است‌ موجب‌ فساد طواف‌ نيز مي‌باشد