عنوان: قضاي روزه هاي قبلي و ميزان کفاره
سوال :

زنی که روزه های مانده از سالهای قبل خود را به علت بیماری و ضعف جسمی نتوانسته قضا کند چگونه باید آنها را تدارک کند؟ اگر وظیفه او پرداخت کفاره است اولا میزان آن به ازای هر روزه چقدر است(بر حسب تومان) و ثانیا آیا باید آن را از مالی که دسترنج خودش است بپردازد یا اینکه می تواند از مال پدر یا همسر نیز پرداخت کند؟


پاسخ:

بسمه تعالی

وظیفه او پرداخت کفاره است.هر روزی سیصد تومان و اگر ندارد و متصدی مخارج او هم ندارد یا حاضر نیست بدهد، آنهم براو واجب نیست.