عنوان: تقسيم مساوي ارث بين دختر و پسر
سوال :

اخيراً بعضي‌ از مردم‌ وصيّت‌ مي‌كنند كه‌ بعد از فوت‌ خودشان‌ ارث‌ آنها بين‌ دختر و پسر مساوي‌ باشد آيا شرعاً درست‌ است‌؟


پاسخ:

 صحيح‌ نيست ولی در ثلث مال، اضافه دختر داده شود با تصالح خوب است‌