عنوان: مادران مومنان در قرآن
سوال :

قرآن‌ كريم‌، در سوره احزاب‌، زنان‌ پيامبر را مادران‌ مؤمنان‌ معرّفي‌ مي‌فرمايد،

- «اَلنِّبي‌ُّ اَولي‌ بالْمُؤْمنين‌َ من‌ْ اَنْفُسهم‌ْ وَ اَزْواجُه‌ُ اُمِّهاتُهُم‌ْ ....» (احزاب‌ / 6). تفسير اين‌ مطلب‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

يعني‌ ديگران‌ بعد از وفات‌ پيامبر گرامي‌ صلوات الله علیه نمي‌توانند با آنها ازدواج‌ كنند.