عنوان: مراد يک آيه از قرآن
سوال :

«سرنوشت‌ هيچ‌ قومي‌ را تغيير نمي‌دهيم‌ مگر خودشان‌ تغيير كنند» اين‌ سخن‌ به‌ چه‌ معناست‌؟


پاسخ:

اين‌ آيه‌اي‌ از قرآن‌ است‌ و مراد اين‌ است‌ كه‌ سعادت‌ و شقاوت‌ همه‌ دست‌ خود آنهاست‌.