عنوان: قرآن مخلوق و قديم است
سوال :

استاد دانشگاه‌ هستم‌ مي‌خواهم‌ در باره «مخلوق‌ بودن‌» يا «قديم‌ بودن‌ قرآن‌» مطالبي‌ بدانم‌ و براي‌ دانشجويان‌ رفع‌ اشكال‌ كنم‌.


پاسخ:

قرآن‌ شريف‌ چون‌ علم‌ خداي‌ متعال‌ است‌ از اين‌ جهت‌ «قديم‌» است‌ و چون‌ نازل‌ بر پيامبر گرامي‌ است‌ «قديم‌» نيست‌ و به‌ عبارت‌ كلامي‌ «مخلوق‌» است‌.