عنوان: ارجحيت قرآن و عترت بر يکديگر
سوال :

آيا از ادلّه‌ به‌ طور واضح‌ ترجيح‌ قرآن‌ بر اهل‌ البيت‌ يا بالعكس‌ ثابت‌ است‌ يا نه‌؟ و اگر ثابت‌ است‌ به‌ چه‌ دليل‌؟


پاسخ:

اينجانب‌ اعتقاد دارم‌ كه‌ پروردگار عالَم‌ دو تجلّي‌ ذاتي‌ با همه اسماء و صفات‌ مستأثره‌ داشته‌ و در آن‌ دو تجلّي‌ يكي‌ قرآن‌ كريم‌ و ديگري‌ اهل‌ بيت‌: موجود شده‌ است‌ بنابراين‌ هيچ‌ تفاوتي‌ ميان‌ آنها ديده‌ نمي‌شود.