عنوان: استفاده از نذورات براي جلسات قرآن
سوال :

استفاده‌ از صدقات‌ و خيرات‌ و نذورات‌ براي‌ جلسات‌ قرآن‌ چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

ــ(اگر نذر مطلق‌ باشد)ــ اشكال‌ ندارد.