عنوان: قصد ورود يا رجاء براي نماز طواف
سوال :

آيا خواندن‌ نماز طواف‌ واجب‌ كعبه‌ به‌ جماعت‌ به‌ قصد ورود يا رجاء صحيح‌ است‌؟


پاسخ:

مي‌تواند به‌ قصد ورود بخواند.