عنوان: ترک عمدي نذر مطلق
سوال :

اگر كسي‌ عمداً يا سهواً نذرش‌ را حتّي‌ نذر مطلق‌ را ادا نكند چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

بايد كفّاره‌ بدهد و كفاره نذر از نظر مراجع‌ اختلاف‌ دارد.

مسأله 2186) اگر انسان‌ بدون‌ عذر به‌ نذر خود عمل‌ نكند بايد كفّاره‌ بدهد و كفّاره آن‌ كفّاره قسم‌ است‌ (ده‌ فقير را سير نمايد يا بپوشاند و اگر نتواند بايد سه‌ روز روزه‌ بگيرد) مگر آنكه‌ براي‌ تخلّف‌ نذر، كفّاره‌اي‌ معيّن‌ كند كه‌ در صورت‌ تخلّف‌ همان‌ چيز بر او واجب‌ مي‌شود.