عنوان: طواف در طبقات بالا
سوال :

فضاي‌ كعبه‌ قبله‌ است‌ و ظاهر اين‌ است‌ كه‌ اگر مطاف‌ را چند طبقه‌ كنند، طواف‌ در آن‌ طبقات‌ بايد جايز باشد، اگر چنين‌ است‌ آيا مقام‌ ابراهيم‌ و نماز پشت‌ مقام‌ نيز در صورت‌ چند طبقه‌ شدن‌ همين‌ حكم‌ را دارد؟


پاسخ:

طبقات‌ بالا مثل‌ طبقه پايين‌ است‌ بنابراين‌ مثلاً حجر اسماعيل‌ بايد بيرون‌ از طواف‌ باشد و مقلّد كسي‌ كه‌ طواف‌ را بين‌ المقامين‌ مي‌داند و نماز طواف‌ را پشت‌ مقام‌ ابراهيم‌ واجب‌ مي‌داند در طبقه بالا هم‌ چنين‌ است‌.