عنوان: تخريب اماکن وقفي بخاطر تعريض خيابان و موارد مشابه
سوال :

بعضي‌ مساجد يا مدارس‌ علميه‌ در مسير احداث‌ يا تعريض‌ خيابان‌ واقع‌ شده‌ و خراب‌ مي‌شود، آيا از حكم‌ وقف‌ خارج‌ است‌؟


پاسخ:

از حكم‌ وقف‌ خارج‌ مي‌شود.