عنوان: وقف منفعت بدون از اصل مال
سوال :

شخصي‌ باغي‌ را كه‌ مشجّر به‌ اشجار مثمره‌ و مركّبات‌ بوده‌ وقف‌ امور خيريه‌ كرده‌، ولي‌ ملك‌ و عرصه‌ مال‌ ديگري‌ است‌ و او فقط‌ ميوه باغ‌ را وقف‌ كرده‌، آيا اين‌ وقف‌ صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

بلي‌، وقف‌ صحيح‌ است‌.