عنوان: مبناي علمي ولايت فقيه
سوال :

ولايت‌ فقيه‌، مسأله كدام‌ يك‌ از علوم‌ است‌؟ آيا يك‌ مسأله فقهي‌ است‌ يا يك‌ موضوع‌ كلامي‌؟ چرا؟


پاسخ:

از جهاتي‌ بحث‌ دارد بنابراين‌ فقهي‌ و كلامي‌ و فلسفي‌ و عرفاني‌ است‌.