عنوان: مراد از اصل عدم ولايت
سوال :

مراد از اصل‌ عدم‌ ولايت‌ چيست‌؟ و در اين‌ صورت‌ چگونه‌ ولايت‌ براي‌ فقيه‌ اثبات‌ مي‌شود؟

 


پاسخ:

احدي‌ غير خداي‌ متعال‌ ولايت‌ بر كسي‌ ندارد ولي‌ خداي‌ متعال‌ انبياء و اوصياء و فقهاء را ولايت‌ داده‌ است‌.