عنوان: عزل و نصب ولي فقيه
سوال :

آيا در حكومت‌ ولايي‌، ولي‌ّ فقيه‌ از سوي‌ مردم‌ عزل‌ و نصب‌ مي‌شود يا نه‌؟


پاسخ:

ولايت‌ فقيه‌ از طرف‌ خداست‌ و مردم‌ در عزل‌ و نصب‌ او دخالت‌ ندارند.