عنوان: جواز تصرف فقيه از باب قدر متيقّن
سوال :

آيا ولايت‌ فقيه‌ با جواز تصرّف‌ فقيه‌ از باب‌ قدر متيقّن‌ يكي‌ است‌ يا تفاوت‌ دارد؟ چه‌ تفاوت‌هايي‌ دارد؟


پاسخ:

ولايت‌ فقيه‌ از باب‌ قدر متيقّن‌ نيست‌ و از باب‌ نصب‌ از طرف‌ خداي‌ متعال‌ است‌.