عنوان: اثبات ولايت فقيه
سوال :

آيا ولايت‌ فقيه‌ قابل‌ اثبات‌ است‌؟ چگونه‌؟


پاسخ:

مسأله ولايت‌ فقيه‌ از پايه‌هاي‌ محكم‌ فقه‌ شيعه‌ بلكه‌ سنّي‌ است‌ و اختلاف‌ در آن‌ و قبول‌ نداشتن‌ آن‌ از مسائل‌ شاذّ فقهي‌ است‌.