عنوان: رابطه قبولي اعمال و اعتقاد به ولي فقيه
سوال :

 آيا قبولي‌ عبادات‌ بستگي‌ به‌ اعتقاد به‌ ولايت‌ فقيه‌ دارد؟


پاسخ:

ندارد.