عنوان: رويات دال بر ولايت فقيه
سوال :

آيا روايات‌ دال‌ّ بر ولايت‌ فقيه‌ اشكالي‌ دارد؟ و شبهه اين‌ گونه‌ روايات‌ چه‌ جوابي‌ دارد؟


پاسخ:

مسأله ولايت‌ فقيه‌ يك‌ ضرورت‌ در فقه‌ اسلام‌ است‌.