عنوان: تقليد از چند مجتهد در مسائل مختلف
سوال :

آيا لازم‌ است‌ ملتزم‌ به‌ عمل‌ به‌ فتواي‌ مجتهد واحد بود يا مي‌توان‌ هر مسأله‌اي‌ را در هر زماني‌ با استناد به‌ فتواي‌ مجتهدي‌ عمل‌ كرد؟


پاسخ:

اگر اعلم‌ تشخيص‌ داده‌ نشده‌ باشد مي‌تواند عرضاً و طولاً از يكي‌ يا بيشتر تقليد كند.