عنوان: قصد قربت در تقليد
سوال :

آيا در تقليد قصد قربت‌ شرط‌ است‌؟


پاسخ:

اصل‌ تقليد يك‌ امر فطري‌ و عقلي‌ است‌ و احتياج‌ به‌ قصد قربت‌ ندارد.