عنوان: قبول نداشتن پاره اي از فتاوا
سوال :

برخي‌ افراد هستند كه‌ برخي‌ از احكام‌ فقهي‌ را قبول‌ ندارند، حكم‌ اين‌ افراد چيست‌؟


پاسخ:

اين‌ گونه‌ افراد گمراه‌ هستند و اگر بشود آنها را هدايت‌ نمود بايد ارشاد كرد.