عنوان: نيت در تقليد از مرجع
سوال :

اگر انسان‌ نيّت‌ كند كه‌ از فلان‌ مجتهد تقليد نمايد،

أ) آيا با داشتن‌ چنين‌ نيّتي‌، تقليد محقّق‌ مي‌شود؟

ب‌) با داشتن‌ نيّت‌ تقليد در سؤال‌ (أ)، حكم‌ باقي‌ ماندن‌ بر تقليد آن‌ مجتهد بعد از فوت‌ او چه‌ مي‌باشد؟

ج‌) اگر جواب‌ سؤال‌ (أ) و (ب‌) منفي‌ باشد شرط‌ تحقّق‌ تقليد از مجتهد جامع‌ شرائط‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

أ) چون‌ تقليد نزد اينجانب‌ التزام‌ صرف‌ است‌، تقليد محقّق‌ مي‌شود.

ب‌) چون‌ بقاء بر تقليد ميّت‌ را به‌ صرف‌ التزام‌ جايز مي‌دانم‌ بعد از فوت‌ آن‌ مجتهد بقاء در كليه مسائل‌ جايز است‌.

ج‌) عمل‌ نيست‌ بلكه‌ صرف‌ التزام‌ است‌.