عنوان: حد سرقت
سوال :

در مورد حدّ سرقت‌ بفرماييد:

الف‌) اگر فردي‌ نزد حاكم‌ به‌ سرقت‌ اقرار كند، آيا در صورت‌ وجود ديگر شرايط‌ احصا شده‌ در حدّ سرقت‌، صرف‌ اقرار براي‌ قطع‌ يد كافي‌ است‌ يا نياز به‌ مرافعه مال‌ باخته‌ نيز دارد؟

ب‌) در صورت‌ نياز به‌ شكايت‌، آيا براي‌ اجراي‌ حدّ، صرف‌ مرافعه‌ كافي‌ است‌ يا مطالبه قطع‌ يد از سوي‌ مال‌ باخته‌ نيز لازم‌ است‌؟

 


پاسخ:

الف‌) قطع‌ يد به‌ دست‌ حاكم‌ اسلامي‌ شرايطي‌ دارد و از آن‌ شرايط‌ درخواست‌ صاحب‌ مال‌ است‌.

ب‌) همانگونه‌ كه‌ گفته‌ شد مطالبه قطع‌ يد از سوي‌ صاحب‌ مال‌ از شرايط‌ است‌.