عنوان: دلايل کشف جرم
سوال :

آيا دلايل‌ كشف‌ جرم‌ و اثبات‌ آن‌ از لحاظ‌ فقهي‌ منحصر به‌ شهادت‌، اقرار و سوگند است‌؟ يا راه‌ ديگري‌ نيز وجود دارد؟


پاسخ:

به‌ نظر اينجانب‌ منحصر است‌ ولي‌ مشهور در ميان‌ فقها، علم‌ قاضي‌ را كافي‌ مي‌دانند.