عنوان: آيا ترتيب در اجزاء احرام واجب است؟
سوال :

 آيا لازم‌ است‌ پوشيدن‌ لباس‌ احرام‌ قبل‌ از نيّت‌ و تلبيه‌ باشد يا ترتيب‌ بين‌ اجزاء احرام‌ شرط‌ نيست‌؟


پاسخ:

 ــ(پوشيدن‌ لباس‌ احرام‌)ــ بايد (قبلاً) ــ(قبل‌ از نيّت‌ و تلبيه‌)ــ باشد.