عنوان: وجود دادسرا
سوال :

 آيا نهادي‌ مانند دادسرا در كنار دادگاه‌ كه‌ امور مقدّماتي‌ مانند احضار و تحقيق‌ از متّهم‌ را به‌ عهده‌ دارد مخالف‌ موازين‌ شرع‌ است‌ يا بودن‌ اين‌ امور در دست‌ غير قاضي‌ (صادر كننده حكم‌) مخالفتي‌ با موازين‌ شرع‌ ندارد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد ولي‌ قاضي‌ بايد تفحّص‌ كامل‌ خود را داشته‌ باشد.