عنوان: اجراي حد در سرقتهاي متعدد
سوال :

احتراماً در مسأله اجراي‌ حدّ در سرقت‌هاي‌ متعدّد فروعي‌ است‌ كه‌ خواهشمند است‌ نظر و فتواي‌ مبارك‌ را مرقوم‌ فرماييد.

1) هر گاه‌ انگشتان‌ دست‌ سارق‌ بريده‌ شود و پس‌ از اجراي‌ اين‌ حدّ، سرقت‌ مستوجب‌ حدّ ديگري‌ از او ثابت‌ شود كه‌ قبل‌ از اجراي‌ حد مرتكب‌ شده‌ است‌، آيا پاي‌ چپ‌ او نيز قطع‌ مي‌گردد؟

2) هر گاه‌ پس‌ از قطع‌ يد، دو سرقت‌ ديگر از او ثابت‌ گردد كه‌ قبل‌ از اجراي‌ عقد مرتكب‌ شده‌ است‌، بر فرض‌ وجوب‌ اجراي‌ حدّ در اين‌ مورد، آيا يك‌ حدّ اجرا مي‌شود؟

3) در فرضي‌ كه‌ پس‌ از ثابت‌ شدن‌ سرقت‌ ديگري‌ كه‌ قبل‌ از اجراي‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌، پاي‌ چپ‌ او قطع‌ گردد، اگر پس‌ از قطع‌ پا، مجدّداً سرقت‌ ديگري‌ از او ثابت‌ شود كه‌ قبل‌ از اجراي‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌ است‌، آيا سارق‌ حبس‌ ابد مي‌شود؟ در راستاي‌ همين‌ مسأله‌ بر فرض‌ اين‌ كه‌ سارق‌ حبس‌ ابد شود اگر پس‌ از آن‌ سرقت‌ ديگري‌ از او ثابت‌ شود كه‌ آن‌ را نيز قبل‌ از اجراي‌ حدّ اوّل‌ مرتكب‌ شده‌، آيا سارق‌ كشته‌ مي‌شود؟

4) اگر فتوا و نظر شريف‌ حضرت‌ عالي‌ نسبت‌ به‌ فروع‌ فوق‌ بر عدم‌ اجراي‌ حدّ است‌، آيا اثبات‌ سرقت‌ در اين‌ مورد موجب‌ براي‌ تعزير سارق‌ مي‌شود؟

 


پاسخ:

كليه فروض‌ حدّ ندارد و تعزير نيز ندارد زيرا اجراي‌ حدّ دوّم‌ يا سوّم‌ آنجاست‌ كه‌ موجب‌ حد بعد از حدّ اوّل‌ يا دوّم‌ پيدا شود.