عنوان: شرط اتهام به محاربه و افساد
سوال :

آيا براي‌ تحقّق‌ موضوع‌ حدّ شرعي‌ «محاربه‌» و «افساد»، اقدام‌ مسلّحانه‌ در سلب‌ امنيّت‌ مردم‌ ضروري‌ است‌ يا محارب‌ و افساد اعم‌ّ از آن‌ است‌؟ در صورت‌ توسعه‌ در موضوع‌، مستند آن‌ كدام‌ است‌؟


پاسخ:

علاوه‌ بر روايات‌ و فتاوي‌، آيه شريفه‌ محارب‌ را جداي‌ از افساد مي‌داند و مفسد في‌ الارض‌ و لو اقدام‌ مسلّحانه‌ نداشته‌ باشد محكوم‌ به‌ اعدام‌ است‌.