عنوان: اعتبار مشاهده در شهادت زنا
سوال :

در مورد اعتبار مشاهده‌ در شهادت‌ بر زنا:

1) آيا ديدن‌ مقدّمات‌ ملازم‌ كافي‌ است‌ يا تنها رؤيت‌ ولوج‌ و ادخال‌ معتبر است‌؟

2) آيا مشاهده مستقيم‌ شرط‌ است‌ يا مشاهده غير مستقيم‌ نيز معتبر است‌؟ مثلاً اگر شهود از طريق‌ آينه‌ يا دوربين‌ مدار بسته‌ به‌ صورت‌ زنده‌ و مستقيم‌ صحنه زنا را مشاهده‌ كنند، آيا شهادتشان‌ به‌ عنوان‌ بيّنه شرعي‌ حجّت‌ است‌؟

 


پاسخ:

1) رؤيت‌ مقدّمات‌ لازم‌ نيست‌.

2) رؤيت‌ با وسائل‌ عادي‌ كه‌ ذكر نموده‌ايد در اثبات‌ حدّ يا جرم‌ كفايت‌ مي‌كند.