عنوان: موارد پرداخت ديه از بيت المال
سوال :

مواردي‌ كه‌ جاني‌ از پرداخت‌ ديه‌ معسر باشد و بايد از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ گردد، آيا مورد تنها مربوط‌ به‌ ديه قتل‌ است‌ يا در موارد ديه ضرب‌ و جرح‌ نيز مي‌توان‌ ديه‌ را از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ نمود؟


پاسخ:

مطلق‌ ديات‌ معسر را بيت‌ المال‌ بايد پرداخت‌ كند.