عنوان: قطع انگشتان دست ميت جهت شناسائي ميت مجهول الهويه
سوال :

چنانچه‌ جسدي‌ مجهول‌ الهوية باشد و تنها راه‌ شناسايي‌ هويّت‌ جسد، قطع‌ انگشتان‌ هر دو دست‌ متوفّي‌ و بازسازي‌ آثار انگشت‌ وي‌ در آزمايشگاه‌ جنائي‌ باشد، آيا دادگاه‌ مجاز به‌ دستور قطع‌ انگشتان‌ دستان‌ ميّت‌ مي‌باشد يا خير؟

لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ با ازدياد اجساد مجهول‌ الهويه موجود در پزشكي‌ قانوني‌ تنها طريق‌ علمي‌ ممكن‌ جهت‌ شناسايي‌ هويّت‌ اجساد از طريق‌ فوق‌ بوده‌ كه‌ اين‌ مسأله‌ نيز به‌ لحاظ‌ برطرف‌ نمودن‌ نگراني‌ و ترديد خانواده‌ها، از اهمّيّت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌، لذا آيا وجود مدّعي‌ يا عدم‌ وجود مدّعي‌ براي‌ جسد يا اجازه‌ و عدم‌ اجازه بستگان‌ متوفّي‌ در حكم‌ قضيه‌ توفيق‌ دارد يا خير؟

 


پاسخ:

اگر قاضي‌ مربوطه‌ اين‌ كار را ضروري‌ بداند جايز است‌ گرچه‌ اجازه‌ از اولياي‌ ميّت‌ نباشد بلكه‌ اگر منع‌ هم‌ باشد تشخيص‌ قاضي‌ مقدّم‌ بر منع‌ آنهاست‌.