عنوان: اصل 167
سوال :

با توجّه‌ به‌ سكوت‌ قانون‌ در اجراي‌ اصل‌ 167 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ، پاسخ‌ فقهي‌ و مستدل‌ سؤال‌ ذيل‌ را به‌ نحوي‌ كه‌ بتوان‌ مورد استناد احكام‌ قضائي‌ قرار داد، بيان‌ فرمائيد.

در برخي‌ موارد كه‌ از محضر مبارك‌ حضرت‌ عالي‌ استفتاء شده‌ است‌ پاسخ‌ فرموده‌ايد «مصالحه‌ نمايند» منظور از مصالحه‌ چيست‌؟ آيا قاضي‌ محكمه‌ نيز نقشي‌ در اين‌ مصالحه‌ مي‌تواند داشته‌ باشد يا بايد هيچ‌ گونهخ‌ مداخله‌اي‌ ننمايد؟ اصولاً چنانچه‌ طرفين‌ با هم‌ مصالحه‌ ننمايند تكليف‌ دادگاه‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اگر طرفين‌ مصالحه‌ نمودند خود به‌ خود ختم‌ دعوي‌ مي‌شود، و اگر چنين‌ نشد قاضي‌ حكم‌ به‌ مصالحه‌ مي‌كند، و اگر پيروي‌ از آن‌ حكم‌ نكردند قاضي‌ هر طور صلاح‌ مي‌داند ختم‌ دعوي‌ مي‌كند كه‌ به‌ آن‌ صلح‌ قهري‌ گفته‌ مي‌شود.