عنوان: از بين بردن بدن ميت
سوال :

آيا از بين‌ بردن‌ بدن‌ ميّت‌ به‌ وسيله پودر و اسيد جايز است‌ يا نه‌؟


پاسخ:

جايز نيست‌ گرچه‌ اولياء او راضي‌ باشند.