عنوان: دفن بچه اي که صورتش به پشت است
سوال :

بچّه‌اي‌ متولّد شده‌ كه‌ صورتش‌ كاملاً به‌ طرف‌ پشت‌ است‌، كيفيّت‌ دفن‌ او چگونه‌ است‌؟


پاسخ:

در دفن‌ بايد مراعات‌ بدن‌ بشود نه‌ صورت‌.