عنوان: غسل اشرار کشته شده
سوال :

اشخاص‌ شروري‌ كه‌ در درگيري‌ كشته‌ مي‌شوند، آيا غسل‌ و تكفين‌ براي‌ آنها لازم‌ است‌ يا نه‌؟


پاسخ:

غسل‌ مسلمان‌ واجب‌ است‌ گر چه‌ بسيار شرور باشد و يا محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌ باشد، بلكه‌ غسل‌ مسلماني‌ كه‌ شيعه‌ نباشد نيز واجب‌ است‌.