عنوان: خارج کردن دندان طلا از دهان ميت
سوال :

آيا جايز است‌ دندان‌ طلا از دهان‌ ميّت‌ خارج‌ نمود؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.