عنوان: محل محرم شدن
سوال :

با توجّه‌ به‌ مسائل‌ اوّل‌ و دوّم‌ مناسك‌ در صفحات‌ 9 و 10 و با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ كساني‌ كه‌ از جدّه‌ عازم‌ مكّه‌ هستند براي‌ محرم‌ شدن‌ راه‌ خود را كج‌ نموده‌ و با طي‌ّ مسافتي‌ طولاني‌ به‌ جحفه‌ مي‌روند و پس‌ از محرم‌ شدن‌، اين‌ راه‌ طولاني‌ را برمي‌گردند، بدين‌ معنا كه‌ جحفه‌ در سر راه‌ آنان‌ قرار ندارد. اينها مي‌توانند در محاذات‌ محرم‌ شوند الاّ اين‌ كه‌ محاذات‌ مشخّص‌ نيست‌ لكن‌ حديبيه‌ كه‌ ادني‌ الحل‌ّ است‌ در سر راه‌ آنان‌ قرار دارد و حتّي‌ مي‌توانند قبل‌ از رسيدن‌ به‌ حديبيه‌، از طريق‌ جادّه كمربندي‌ دور حرم‌ به‌ وادي‌ عقيق‌ رفته‌ و در آنجا محرم‌ شوند، نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرماييد.


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.