عنوان: کافي نبودن آب براي چند آب
سوال :

در صورتي‌ كه‌ سدر و كافور باشد و آب‌ موجود، بيشتر از يك‌ غسل‌ را كفايت‌ نكند، وظيفه‌ چيست‌؟


پاسخ:

غسل‌ با آب‌ خالص‌ مقدم‌ است‌.