عنوان: رعايت نشدن ترتيب غسل بر ميت دفن شده
سوال :

اگر در غسل‌ ميّت‌ ترتيب‌ رعايت‌ نشود و غسل‌ كافور را بر سدر مقدّم‌ بدارند، آيا واجب‌ است‌ نبش‌ قبر نموده‌ و ميّت‌ را به‌ ترتيب‌ غسل‌ دهند يا نه‌؟


پاسخ:

نبش‌ قبر جايز نيست‌.