عنوان: غسل ميت بدون صورت و سر
سوال :

شخصي‌ در اثر تصادف‌ سر و صورتش‌ از بين‌ رفته‌، غسل‌ لازم‌ است‌ يا تيمّم‌؟


پاسخ:

اگر صورت‌ مجروح‌ دارد و ممكن‌ باشد كه‌ روي‌ زخم‌ها را ـ و لو نجس‌ ـ تيمّم‌ داد، بايد انجام‌ شود و در غير اين‌ صورت‌ غسل‌ و تيمّم‌ هر دو ساقط‌ است‌، ولي‌ اگر سر و صورت‌ دارد، و لو مجروح‌، و امكان‌ شستن‌ دارد، بايد شستشو داده‌ شود و سپس‌ غسل‌ داده‌ شود.