عنوان: غسل مادر و بچه فوت شده
سوال :

زني‌ در حال‌ وضع‌ حمل‌، در حالي‌ كه‌ مقداري‌ از بدن‌ بچّه‌ از بطن‌ مادر خارج‌ شده‌، فوت‌ مي‌كند آيا در اين‌ صورت‌ واجب‌ است‌ هم‌ به‌ نيّت‌ مادر و هم‌ به‌ نيّت‌ بچّه‌ غسل‌ داده‌ شود يا غسل‌ ميّت‌ به‌ نيّت‌ مادر از هر دو كفايت‌ مي‌كند؟

 


پاسخ:

يك‌ غسل‌ به‌ نيّت‌ هر دو كفايت‌ مي‌كند.