عنوان: استحباب وضو
سوال :

آيا به‌ نظر حضرت‌ عالي‌، استحباب‌ نفسي‌ وضو ثابت‌ است‌؟


پاسخ:

به‌ نظر اينجانب‌ مثل‌ غسل‌ استحباب‌ نفسي‌ دارد و لازم‌ نيست‌ به‌ قصد چيز ديگر باشد.