عنوان: توضيح دميده شدن روح بر نطفه
سوال :

فرموده‌ايد اگر روح‌ در جنين‌ دميده‌ شده‌ باشد، سقط‌ آن‌ در حكم‌ آدم‌ كشي‌ است‌، بعضي‌ تصوّر مي‌كنند كه‌ تا زماني‌ كه‌ روح‌ در آن‌ دميده‌ نشده‌ سقط‌ اشكالي‌ ندارد، توضيح‌ حضرت‌ عالي‌ مشكل‌ گشاست‌.

 


پاسخ:

معناي‌ مسأله‌ در رساله‌ها اين‌ است‌ كه‌ سقط‌ جنين‌ در هر حالي‌ حرام‌ است‌ و موجب‌ ديه‌ است‌ گر چه‌ نطفه‌ باشد، و اگر روح‌ در آن‌ دميده‌ شده‌ باشد در حكم‌ آدم‌ كشي‌ و ديه آن‌ هم‌ ديه آدم‌ كشي‌ است‌.