عنوان: اجازه شوهر بر حجي که قبل ازدواج نذر کرده است
سوال :

خانمي‌ قبل‌ از ازدواج‌ نذر كرده‌ كه‌ حج‌ّ بجا آورد و بعد از ازدواج‌ مي‌خواهد به‌ نذر خود عمل‌ كند، آيا اذن‌ شوهر لازم‌ است‌؟ و آيا شوهر حق‌ّ ممانعت‌ دارد؟


پاسخ:

اذن‌ شوهر لازم‌ نيست‌ ولي‌ اگر ــ(شوهر)ــ مخالفت‌ كند نذر او منحل‌ مي‌شود و (ديگر حجّي‌) ــ(اين‌ حج‌ّ)ــ بر او واجب‌ نيست‌.