عنوان: کشيدن چادر از سر زن مسلمان
سوال :

اگر فرد نامحرمي‌ چادر از سر زن‌ مسلماني‌ بكشد و او را بي‌حجاب‌ نمايد، حكمش‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اگر در انظار باشد بايد تعزير شود و نحوه تعزير مربوط‌ به‌ قاضي‌ محترم‌ پرونده‌ است‌ بلكه‌ اگر در انظار عمومي‌ نباشد، چون‌ كسي‌ كه‌ چادر را كشيده‌ است‌ نامحرم‌ بوده‌ بايد تعزير شود گرچه‌ بدن‌ آن‌ زن‌ نمايان‌ نشود، مگر اين‌ كه‌ رضايت‌ او فراهم‌ شود.