عنوان: خونهاي مشکوک
سوال :

پنج‌ ماه‌ است‌ كه‌ يك‌ ماه‌ عادت‌ ماهانه‌ مي‌شوم‌ و نشانه‌هاي‌ حيض‌ را دارد و ماه‌ بعد استحاضه‌ مي‌شوم‌، لطفاً مرا راهنمائي‌ فرمائيد.

 


پاسخ:

اگر قبل‌ از پنجاه‌ سال‌ باشد، همه‌ ماهه‌ حيض‌ است‌ و اگر بعد از پنجاه‌ سال‌ باشد همه‌ ماهه‌ استحاضه‌ است‌، و اگر شك‌ داشته‌ باشيد كه‌ پنجاه‌ سال‌ قمري‌ از عمر شما گذشته‌ است‌ يا نه‌، بايد تفحّص‌ كنيد و اگر به‌ جائي‌ نرسيديد بايد همه ماه‌ها را حيض‌ قرار دهيد گر چه‌ خون‌ كم‌ باشد، تا يقين‌ كنيد كه‌ پنجاه‌ سال‌ از عمر شما گذشته‌، و بعد از پنجاه‌ سال‌ استحاضه‌ است‌ گر چه‌ كليه علامت‌هاي‌ حيض‌ را داشته‌ باشد.