عنوان: مستطيع بودن کسي که فرزندان دم بخت و ... دارد
سوال :

آيا كسي‌ كه‌ دختر بزرگ‌ يا پسر بزرگ‌ دارد كه‌ در آستانه ازدواج‌ هستند يا منزل‌ مسكوني‌ ندارد، براي‌ حج‌ مستطيع‌ است‌؟


پاسخ:

مستطيع‌ نمي‌شود.