عنوان: ترویج و حرمت موسیقی
سوال :

به طورکلی فتوای حضرتعالی در خصوص موسیقی چیست؟ آیا شنیدن هر آهنگی حرام است یا حرمت آهنگ‌ها در گونه‌های خاصی است؟


پاسخ:

نوا و آهنگ‌هایی که مربوط به غریزۀ جنسی است و محرّک آن غریزه است و نوعاً مختص به مجالس لهو است، حرام است و فرقی در حرمت نیست؛ در مجالس عروسی باشد یا عزا، در مکان‌های مقدّس نظیر حسینیه‌ها و مساجد باشد یا زمان‌های مقدّس نظیر اعیاد مذهبی یا عزاهای مذهبی، کسی از آن تحریک شود یا نشود.